Bài giảng Quản lý chất thải rắn

Bài giảng Quản lý chất thải rắn giới thiệu khái niệm chất thải rắn và nguồn gốc, thành phần chất thải rắn, ảnh hưởng của chất thải rắn đối với môi trường, quá trình quản lý rác, thu gom rác, phân loại rác, xử lý rác, chôn lấp rác hợp vệ sinh, sản xuất phân compost hiếu khí, một số nhà máy sản xuất phân rác,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

Từ khóa: Bài giảng Quản lý chất thải rắn, Chất thải rắn, Sản xuất phân compost, Quá trình quản lý rác, Thu gom rác, Ảnh hưởng của chất thải rắn

pdf 42 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/05/2014 | Lượt xem:185 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận