Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán

Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán.Nội dung chính là: Tổng quan về quy trình kế toán Chứng từ kế toán Sổ sách kế toán Hệ thống thông tin kế toán.Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu.
Đăng nhập để bình luận