Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 8 - ThS. Nguyễn Xuân Tiến

Bài giảng Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam: Chương 8 - Hành chính Nhà nước từ năm 1975 đến nay nêu lên những thay đổi về hành chính Việt Nam sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và sự ra đời của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hành chính Nhà nước giai đoạn 1980 – 1992; hành chính Nhà nước từ 1992 đến nay.
Đăng nhập để bình luận