Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 7 - Lương Đức Long

Bài giảng Kinh tế xây dựng chương 7: Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng trình bày nội dung về vốn cố định, đánh giá tài sản cố định theo chỉ tiêu giá trị , hao mòn tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, tiền trích khấu hao, vốn lưu động. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

Từ khóa: Kinh tế xây dựng, Bài giảng Kinh tế xây dựng, Vốn sản xuất kinh doanh, Vốn cố định, Hao mòn tài sản, Vốn lưu động

ppt 44 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2015 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận