Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và vai trò, cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

Từ khóa: Bài giảng Kinh tế du lịch, Kinh tế du lịch, Vật chất kỹ thuật du lịch, Vai trò của cơ sở vật chất du lịch, Tài nguyên du lịch

ppt 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)