Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 6

Sau khi học xong Bài giảng Kinh doanh quốc tế Chương 6 này người học có thể hiểu về: Phân tích 3 quyết định cơ bản 1 công ty cần quyết định trước khi thâm nhập thị trường nước ngoài, xác định thời gian, qui mô và lựa chọn mô hình thâm nhập, ưu và nhược điểm của từng phương thức xâm nhập,...
Đăng nhập để bình luận