Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 3 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chương 3 - Hệ thống kiểm soát nội bộ. Những nội dung chính cần nắm trong chương này gồm có: Định nghĩa và các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ; những hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ; mục đích nghiên cứu kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên.

Từ khóa: Kiểm toán căn bản, Bài giảng Kiểm toán căn bản, Hệ thống kiểm soát nội bộ, Đánh giá rủi ro, Môi trường kiểm soát, Hoạt động kiểm soát

ppt 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/01/2019 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận