Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 2 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chương 2 - Môi trường kiểm toán. Nội dung chính trong bài học: Đặc điểm của nghề kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán; các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, cơ bản; các dạng sai phạm của đơn vị và trách nhiệm của HĐQT & BGĐ, KTV.
Đăng nhập để bình luận