Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

bài giảng chương 7 trình bày về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh. Các nội dung chính trong chương này gồm: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại, kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận