Bài giảng Đánh giá tác động môi trường - Chương 2: Nguyên lý của dự án EIA

Bài giảng Đánh giá tác động môi trường - Chương 2: Nguyên lý của dự án EIA trình bày những nội dung về phân loại dự án FAO, dự án loại A, ví dụ các dự án loại A. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận