Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động

Sau khi học xong Chương 4 "Kế toán các khoản phải trả người lao động" giúp các bạn sẽ Hiểu được các khoản trích theo lương, phải trả người lao động, hiểu được phương pháp kế toán các khoản trích theo lương, phải trả người lao động, thực hiện được hạch toán, tính toán, trình bày thông tin về các khoản phải trả người lao động, trích theo lương trên BCTC.
Đăng nhập để bình luận