Xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động chính sách miễn, giảm học phí

Bằng các phương pháp điều tra khảo sát, phỏng vấn, phân tích số liệu, tác giả muốn nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chính sách miễn giảm học phí, từ đó làm cơ sở thống nhất chung trong hoạt động kiểm toán chính sách này.