Xây dựng mô hình XHTD đối với doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn.

Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống của con người, các mỗi quan hệ trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Nói đến kinh tế suy cho cùng là nói đến vấn đề sở hữu và lợi ích.

Từ khóa: phương thức quản lý, quản lý kinh tế, ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế, chính sách chuyển đổi, doanh nghiệp Việt Nam

pdf 168 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:09/10/2012 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận