Xác định khối lượng xây dựng

Xác định khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công
trình để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình (Tổng
mức đầu tư, dự toán chi phí), lập khối lượng mời thầu. Khối lượng xác định theo công tác xây dựng cụ thể với kích thước, số lượng trong bản vẽ thiết kế. Khối lượng được xác định theo trình tự thi công xây dựng.