Xác định các nhân tố góp phần vào sự thành công của nhà thầu phụ trong xây dựng

Nghiên cứu này tập trung vào nhà thầu phụ thông qua cuộc khảo sát ý kiến của các bên trong xây dựng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và từ đó tìm ra các nhân tố góp phần vào sự thành công của tổ chức nhà thầu phụ. Từ những nghiên cứu trước và qua ý kiến của các chuyên gia thì xác định được 36 nhân tố tham gia trong nghiên cứu này. Số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi các đối tượng liên quan đến xây dựng.
Đăng nhập để bình luận