Vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ của kiểm toán nhà nước

Nghiên cứu này thực hiện khảo sát lý luận và kinh nghiệm vận dụng trọng yếu tại một số quốc gia trên thế giới qua đó, giúp xác định các nguyên tắc áp dụng trong việc xây dựng chính sách xác định và và vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ, hiện chưa được xây dựng ban hành và áp dụng trong thực tiễn của KTNN Việt Nam.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Trọng yếu kiểm toán, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan kiểm toán tối cao

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:6 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận