Vận dụng kỹ thuật dạy học "Khăn trải bàn" vào giảng dạy học phần kiểm toán báo cáo tài chính

Các công việc cụ thể phải làm như: Tự tìm bằng chứng kiểm toán (trong tài liệu cho sẵn), đánh giá các sai phạm để đưa ra ý kiến nhận xét về bộ phận (hoặc chu kỳ) mà mình được giao, tiến hành thảo luận, thông qua việc giải trình các ý kiến từng cá nhân, tổng hợp đưa ra kết luận phù hợp nhất. Đây cũng chính là tiến trình để xây dựng một báo cáo kiểm toán đáng tin cậy, rất cần thiết cho công việc của các kế toán, kiểm toán viên trong tương lai.

Từ khóa: Kiểm toán báo cáo tài chính, Kỹ thuật Khăn trải bàn, Báo cáo tài chính, Kiểm toán viên, Lý thuyết kiểm toán

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận