Vận dụng bản đồ nhiệt đánh giá rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi là chương trình NTM) là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau ở nông thôn, và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Từ khóa: Tài chính kế toán, Nông thôn mới, Kiểm toán nhà nước, Chương trình phát triển nông thôn, Hệ thống chính trị

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/08/2020 | Lượt xem:6 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận