Vai trò của thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn của nhà quản trị

Nhà quản trị thường xuyên phải đương đầu với các quyết định về sản xuất những sản phẩm nào, sử dụng phương pháp sản xuất nào, nên tự sản xuất hay mua ngoài, nên ngưng hoạt động, giải thể hay tiếp tục tồn tại.... Các quyết định ngày càng khó khăn và phức tạp trước sự gia tăng và biến động của thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán quản trị, Quyết định ngắn hạn, Thông tin kế toán quản trị, Nhà quản trị doanh nghiệp, Quản lý doanh nghiệp

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:22 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận