Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Bất kỳ một quốc gia nòa muốn phát triển, đạt được trình độ một nước phát triển đều phải trải qua nấc thang có tính tất yếu lịch sử. Đó là công nghiệp hóa. Trên thế giới đã có nhiều nước tiến hành thành công công nghiệp hóa và hiện nay cũng còn nhiều nước đang tiến hành công nghiệp hóa. Trong các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử loài người, công nghiệp hóa ở những nước khác nhau có sự khác nhau về mô hình, về thời gian thực hiện và do đó có sự khác nhau về ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế xã hội
Đăng nhập để bình luận