Ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi cho vay vốn

Theo Chuẩn mực kế toán quốc tế số 20 (IAS 20) – Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ, trợ cấp của Chính phủ là việc các cơ quan của Nhà nước dành cho doanh nghiệp một lợi ích kinh tế xác định theo một số điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể. Khoản trợ giúp của Chính phủ không bao gồm những lợi ích gián tiếp từ những biện pháp làm thay đổi các điều kiện chung về thương mại hay có được cơ sở hạ tầng trong khu vực hoạt động của doanh nghiệp, sự áp đặt một số ràng buộc đối với đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp hay lợi ích trong việc xác định thu nhập chịu thuế

Từ khóa: Trợ cấp Chính phủ, Trợ cấp hoạt động, Ưu đãi thuế, Hỗ trợ vay vốn, Kế toán ưu đãi thuế

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận