Tư tưởng chính trị của V.I.Lê-nin - Những giá trị bền vững

Bài viết giới thiệu những tư tưởng chính trị quan trọng của V.I.Lê-nin trong việc phát triển lý luận mác-xít về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực trong điều kiện cụ thể nước Nga.
Đăng nhập để bình luận