Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN Đăk Nông

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN; phân tích thực trạng công tác kiểm soát thanh toán của KBNN đối với vốn đầu tư ở tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề bất cập và nguyên nhân của nó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB của tỉnh Đắk Nông.
Đăng nhập để bình luận