Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần DANA

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng về nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần DANA, luận văn đề xuất các giải pháp để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Từ khóa: Luận văn Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Công ty cổ phần DANA, Nguồn nhân lực, Quản trị nhân lực, Mô hình đào tạo nguồn nhân lực

pdf 26 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:08/09/2015 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận