Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu xác định hệ số sức kháng theo điều kiện cường độ đất nền tương ứng với các phương pháp dự tính sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu trong một số tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, Hệ số sức kháng cọc khoan, Nhồi móng mố trụ cầu, Xây dựng cầu hầm, Khoan nhồi móng

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:11/12/2014 | Lượt xem:160 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận