Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý - GIS

Bài viết này trình bày việc tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang trên cơ sở sử dụng phương pháp chồng xếp bản đồ và phương pháp thang điểm tổng hợp trong hệ thống thông tin địa lý GIS để đánh giá tiềm năng lãnh thổ du lịch của tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang, góp phần khai thác các nguồn tài nguyên, đẩy mạnh phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái ở địa bàn có nhiều tiềm năng này.

Từ khóa: Tổ chức lãnh thổ du lịch, Hệ thống thông tin địa lý, Tuyến điệm du lịch, Tiềm năng lãnh thổ du lịch, Du lịch Kiên Giang

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:26 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận