Tổ chức kiểm toán ngân sách Nhà Nước do kiểm toán Nhà Nước Việt Nam thực hiện

Qua 15 năm hoạt động, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong cơ cấu bộ máy nhà nước, khẳng định sự cần thiết và tính tất yếu khách quan của liểm tra, kiểm soát hoạt động quản lý kinh te611 - tài chính nhà nước, đặc biệt là ngân sách nhà nước. Những kết quả kiểm toán trung thực, khách quan của kiểm toán nhà nước báo cáo lên Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng khác không chỉ cho phép đánh giá thực trạng ngân sách nhà nước mà cùng cung cấp thông tin làm căn cứ cho việc hoạch định các chính sách, các giải pháp quản lý, khắc phục những yếu kém trong quản lý thu - chi ngân sách nhà nước, đưa ra công tác quản lý ngân sách nhà nước lên trình độ cao hơn và tăng cường hơn hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Từ khóa: kế toán kiểm toán, kinh tế quốc dân, luận văn báo cáo, cơ cấu tổ chức, quản lý kinh tế, tài chính Nhà Nước

pdf 222 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận