Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

Kế toán tài chính : Xem xét rằng kế toán tài chính với mục đích là hướng tới một số lớn
những đối tượng bên ngoài., không ai kiểm soát được việc lập báo cáo thực tế hoặc có cơ
hội để biết được chi tiết. Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực
tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực tế cái mà được sử dụng để lập báo
cáo. Nếu không có sự tiêu chuẩn hoá, báo cáo của các công ty khác nhau rất khó để hiểu
và thậm chí khó hơn để so sánh.

Từ khóa: tiến anh trong kế toán, từ vựng tiếng anh, bài tập kế toán, kế toán thống kê, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp,

pdf 226 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 15

Đăng nhập để bình luận