Thực trạng và định hướng phát triển du lịch bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết định hướng cho ngành du lịch của Thành phố phát triển một cách bền vững dài hạn, bài viết này đề xuất một số tiêu chí phát triển du lịch bền vững dựa vào hoàn cảnh cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích những mặt hạn chế chủ yếu đang tồn tại của ngành du lịch, từ đó kiến nghị hướng khắc phục và một số giải pháp về kinh tế, xã hội, môi trường.
Đăng nhập để bình luận