Thực trạng tồn tại tin nhắn rác và vai trò của kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước với mục tiêu trở thành một trong những công cụ trọng yếu trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực của đất nước cũng không thể đứng ngoài cuộc. Vai trò của Kiểm toán nhà nước không chỉ thể hiện ở việc tăng thu ngân sách mà còn thể hiện ở việc tham gia giải quyết các vấn đề mang tính xã hội, ngày càng tiến gần hơn tới đời sống xã hội.
Đăng nhập để bình luận