Thủ tục đánh giá tác động môi trường và ra quyết định

Nếu được hoạch định đúng đắn, phát triển kinh kế có thể làm giảm nghèo đói và đem lại một cuộc sống có chất lượng cao hơn. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ... báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định định tổ chức phiên họp thẩm định, đưa ra ý kiến kết luận về nội dung và chất ...

Từ khóa: tài liệu chuyên ngành môi trường, chuyên đề môi trường, tác động môi trường, thủ tục đánh giá, môi trường tự nhiên, đào tạo môi trường

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận