Thị trường tài chính

Khái niệm:Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại chứng khoán, nơi gặp gỡ của các nguồn cung cầu về vốn, qua đó hình thành nên giá mua và bán các loại cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, …hình thành nên giá cả các loại vốn đầu tư bao gồm: lãi suất đi vay, lãi suất cho vay, lãi suất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
Các yếu cấu thành thị trường tài chính:
Đối tượng của thị trường
Công cụ của thị trường
Chủ thể tham gia trên thị trường
Đăng nhập để bình luận