Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ.
Theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 khóa XI, kỳ họp thứ 8 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
29/11/2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.
- Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế 2005: “Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ hay đầu tư đang theo đuổi một hoạt động kinh tế”.

Từ khóa: Thẩm định giá doanh nghiệp, hội nhập kinh tế, kinh tế thương mại, thị trường tài chính, giá trị thị trường, kinh tế xã hội

pdf 69 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận