Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Thông tin thu thập được từ nhà tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp của một số
chương trình đào tạo nào đó có thể rất hữu ích đối với quá trình tự đánh giá. Mặc dù
một số thông tin có thể thu nhận được từ các nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của
tất cả các chương trình đào tạo, phản hồi của nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của
các chương trình kỹ thuật và dạy nghề sẽ hữu ích nhất. Đối với các chương trình đào
tạo khác, thông tin phản hồi có thể được tìm hiểu từ chính các sinh viên tốt nghiệp; cán
bộ chuyên trách các chương trình đào tạo sau đại học, trong trường hợp sinh viên tốt
nghiệp tiếp tục học ở cấp cao hơn; hoặc một nhà tuyển dụng một nhóm lớn sinh viên
tốt nghiệp từ một trường nào đó.

Từ khóa: bí quyết quản trị, quản trị nhân sự, kỹ năng quản trị, quản trị doanh nghiệp, quản trị giáo dục, các tài liệu quản trị, thu thập thông tin

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:78 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận