TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

Sự ra đời của tiền tệ gắn liền với quá trình phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Sản suất hàng hóa = trao đổi mua bán = cần phải có tiền.
Sự ra đời của vật trung gian trao đổi đánh dấu giai đoạn mở đầu cho sự xuất hiện của tiền tệ đồng thời là bước chuyển hóa từ nền kinh tế đổi chác sang nền kinh tế tiền tệ
Quá tình này gắn liền với các hình thái giá trị
Hình thái giá trị giản đơn (H1 – H2)
Hình thái giá trị mở rộng (H1 – H2)
Hình thái giá trị chung (H1 – HTG - H2)
Hình thái giá trị tiền tệ (H1 – T - H2)


Đăng nhập để bình luận