Tài chính doanh nghiệp

1.1. Doanh nghiệp và các đặc đặc trưng của DN:
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, có con dấu, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh.
Đặc trưng:
- Là tổ chức kinh tế thực hiện chức năng kinh doanh
- Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là sự kết hợp các nhân tố đầu vào như vốn lao động để tạo ra các sản phẩm hàng hoá và được tiêu thụ trên thị trường với mục đích lợi nhuận.


Đăng nhập để bình luận