Sinh lý học Người và Động vật Tập 1: Phần 1 - Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh

Cuốn sách Sinh lý học Người và Động vật Tập 1 gồm 6 chương, phần 1 của tập 1 trình bày nội dung từ chương 1 đến hết chương 4. Phần 1 của sách đề cập đến các vấn đề sinh lý tế bào, sinh lý các cơ quan có cảm giác, sinh lý cơ và dây thần kinh. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Sinh học.

Từ khóa: Sinh lý học, Người và Động vật, Sinh lý học Người và Động vật, Sinh lý học Người Động vật Tập 1, Sinh lý tế bào, Sinh lý cơ

pdf 109 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận