Quan trắc và Phân tích môi trường

Quan trăć và phân tić h môi trương (QT&PTMT) là môṭ hoaṭ đôṇ g quan troṇ g cuả
công tać quan̉ lý nhà nươc về baỏ vệ môi trương. Tại cać Điêù 37 và 38 cuả Luật Bảo vệ
môi trương đã quy điṇ h răǹ g, Bộ Khoa hoc̣ , Công nghệ và Môi trương (nay là Bộ Taì
nguyên Môi trương) chiụ trać h nhiêṃ trươc Chiń h phủ về hoaṭ đôṇ g quan̉ lý nhà nươc
về baỏ vệ môi trương và môṭ trong nhưng nôị dung cơ ban̉ cuả công tać naỳ la:̀ "Tổ
chưc, xây dưng, quan̉ lý hệ thôń g quan trắc, định kỳ đánh giá hiêṇ traṇ g môi trương, dư
baó diêñ biêń môi trương."
Đăng nhập để bình luận