Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

Ta biết rằng vấn đề kinh tế là vấn đề tiên quyết kafm thay đổi các vấn đề khác do vậy Đảng ta chỉ ra rằng sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay: giai đoạn đi lên chủ nghĩa xã hội. Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cần hiểu rõ và áp dụng sáng tạo quy luật trên vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Do vậy việc nghiên cứu quy luật này là một vấn đề hết sức cần thiết
Đăng nhập để bình luận