Phương pháp xác định các tham số vật lí ảnh hưởng đến nồng độ radon trong đất

Bài viết tiến hành xây dựng các quy trình xác định ba tham số vật lí ảnh hưởng đến nồng độ phóng xạ radon trong đất gồm hàm lượng phóng xạ 226Ra, hệ số phát và hệ số khuếch tán radon.

Từ khóa: Sự phát radon, Radon trong đất, Nồng độ radon trong đất, Hệ số khuếch tán radon, Hàm lượng phóng xạ 226Ra

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:14 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận