Phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và chỉ ra những vấn đề tồn tại trong phát triển du lịch cội nguồn thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phát triển du lịch cội nguồn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Đăng nhập để bình luận