Phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam

Bài viết này phân tích chung về các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ môi trường, về tình hình thu hút FDI vào ngành, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại trong sự phát triển ngành và đưa ra một số thảo luận, kiến nghị để phát triển ngành dịch vụ môi trường tại Việt Nam.
Đăng nhập để bình luận