Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường

Tài liệu có nội dung về Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường tập trung giới thiệu qua 8 bài. Bài 1 giới thiệu về các đặc điểm địa lý, dân cư và sinh thái của lưu vực sông Mê Công, bài 2: những hoạt động thực tiễn không bền vững trong lưu vực sông Mê Công, bài 3 khái quát những nguyên tắc phát triển bền vững, bài 4 đề cập đến hướng phát triển bền vững, bài 5 giới thiệu về kinh tế môi trường, bài 6 cụ thể hóa nội dung về đập và phát triển bền vững, bài 7 giới thiệu tầm quan trọng của rừng đối với lưu vực Mê công, nội dung của bài 8 là chương trình phát triển bền vững của ủy hội sông Mê Công.

Từ khóa: Tài liệu môi trường, Phát triển bền vững, Bảo vệ môi trường, Môi trường bền vững, Phát triển bền vững, Nguyên tắc phát triển bền vững

pdf 76 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:22/02/2014 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận