Phát huy hiệu lực của kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Bài viết này tiếp cận vai trò của KTNN trên góc độ là một công cụ có hiệu lực của Nhà nước trong kiểm soát quyền lực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Kiểm toán nhà nước, Kiểm soát quyền lực, Tài chính công, Tài sản công

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:14 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận