Phân tích mô phỏng ảnh hưởng của người sang đường lên dòng giao thông

Bằng việc phân tích trong mô hình mô phỏng, bài nghiên cứu kết luận sự ảnh hưởng của người đi đường lên vận tốc của dòng giao thông là đáng kể, với sự chênh lệch giữa vận tốc lớn nhất và nhỏ nhất trong dòng giao thông lên đến 94% khi có sự ảnh hưởng của người băng qua đường. Trong khi đó, sự ảnh hưởng này như không đáng kể khi không có sự ảnh hưởng của người băng qua đường.
Đăng nhập để bình luận