Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Thời kỳ quá độ là thời kỳ mô hình kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp bộc lộ một cách toàn diện mặt tiêu cực của nó mà hậu quả tập trung là cuộc cách mạng kinh tế - xã hội sâu sắc vào cuối những năm 1970 đầu những năm 1980. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, luôn luôn ở tình trạng trì trệ, chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, ...
Đăng nhập để bình luận