Phần mềm tự do

Phần mềm đã trở thành một tài nguyên của xã hội manh tính chiến lược trong vài thập kỷ gần đây. Sự nổi lên của Phần mềm Tự do (PMTD), mà nó đã thâm nhập vào các khu vực chủ chốt của thị trường công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đang thay đổi một cách mạnh mẽ nền kinh tế của việc sử dụng và phát triển phần mềm. PMTD - đôi khi còn được gọi như là “Nguồn mở” hoặc “Phần mềm Tự do” - có thể được sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối một cách tự do. Nó đưa ra sự tự do học và dạy mà không có việc lôi kéo vào những sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp công nghệ duy nhất nào. Những sự tự do này được xem xét như là điều kiện cơ bản tiên quyết cho sự phát triển bền vững và tổng thể của một xã hội thông tin.

Từ khóa: Phần mềm tự do, xã hội thông tin, mà nguồn mở, kinh tế thông tin, kinh tế thông tin, xã hội hóa

pdf 218 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:14/10/2012 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận