Những câu tiếng anh dùng trong kinh doanh

For every four change efforts undertaken in business today- Ngày nay, cứ bốn nỗ lực thực hiện thay đổi trong kinh doanh
three of them fail to change anything at all, thì ba trong số đó thất bại hoàn toàn, chẳng thay đổi được gì
or they actually make things worse. hoặc chỉ làm chúng trở nên tồi tệ hơn
To learn strategies for correcting this alarming trend, các chiến lược nhằm khắc phục khuynh hướng đáng lo ngại này.
we hear now from Nido Qubein. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Nido Qubein trình bày
Nido Quein has served as chairman of four different Nido Qubein hiện là Chủ tịch của bốn công ty
companies in diverse fields. And is president of a major university. thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời là hiệu trưởng của một trường đại học lớn.
Đăng nhập để bình luận