Nhận diện rủi ro gian lận trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới góc nhìn của kiểm toán viên

Thông qua xác định bản chất và cơ chế gian lận trong lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Phân tích về các hình thức gian lận phổ biến, kiểm định các yếu tố rủi ro gian lận phổ biến tác động tới lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề tài đã chỉ ra các khuyến nghị cần thiết đối với doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên cũng như đối với các nhà đầu tư và với cơ quan quản lý nhà nước.

Từ khóa: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính, Doanh nghiệp kiểm toán, Lý thuyết kiểm toán

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/06/2021 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận