Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 1

Bố cục của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý được chia thành 6 chương, ở phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 4 chương đầu trình bày: Chương 1: Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội: Chương này để cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất của nguồn nhân lực. Chương 2: Tổng quan về nguồn nhân lực xã hội và những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam: Chương này để cập nhiều đến các khái niệm và phương pháp khi đề cập đến nguồn nhân lực xã hội. Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chương 4: Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận